Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur via telefoonnummer 053-5696363. Wanneer uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers op.
Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt of gewond raakt, proberen wij de ouders/verzorgers te bellen of het door u opgegeven noodnummer. Wij vragen u dan uw kind op te komen halen. Wij sturen het kind nooit zelf naar huis, ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer wij geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in.

Doktersbezoek

Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Wij verwachten van u dat u het tijdig meldt bij de leerkracht als uw kind naar een arts moet.

Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. U mag voor uw kind van vijf jaar oud maximaal 10 dagen vrij houden van school zonder opgaaf van reden (wel graag de leerkracht inlichten). Voor kinderen vanaf zes jaar geldt dat u alleen verlof kunt krijgen als u dit schriftelijk aanvraagt bij de directeur van de school met opgaaf van reden. De directeur mag de aanvraag alleen goedkeuren als deze valt onder de volgende redenen:

  • Verhuizing (maximaal 1 dag);
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal 1 dag), buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen) en in het buitenland (maximaal 5 dagen);
  • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad (periode in overleg met de directeur, in overleg met leerplichtambtenaar);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 5 dagen);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag);
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband (in overleg met leerplichtambtenaar).

Alleen in zeer specifieke situaties kan de schooldirecteur maximaal 10 dagen vakantieverlof verlenen. Deze verlofdagen mogen niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen. Deze regeling geldt alleen als door de specifieke aard van het (zelfstandige) beroep van (één van) de ouders het gezin in geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken met vakantie kan zonder dat dit onoverkomelijke financiële consequenties heeft. Bewijsstukken moeten bij de aanvraag meegeleverd worden.
Voldoet uw verlofaanvraag niet aan een hierboven genoemde voorwaarde, dan is de directeur verplicht uw aanvraag te weigeren. De directeur mag per kind slechts één keer per schooljaar verlof verlenen. Verlofaanvragen (afgekeurd en goedgekeurd) worden opgeslagen in het leerlingendossier. Wordt u verlofaanvraag afgekeurd en neemt u toch verlof, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Indien u het niet eens bent met een afkeuring van uw verlofaanvraag, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van het besluit gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schooldirecteur. Ook kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van gemeente Haaksbergen.

Download:

Formulier verlof aanvragen