Schoolgids

Lees hieronder onze schoolgids. In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over onze school in een overzichtelijk boekwerkje. Mocht u na het lezen van de schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Download:

Schoolplan

Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. Het actuele schoolplan is geschreven voor de periode 2019-2023. Hieronder kunt u dit schoolplan lezen. Het schoolplan is een plan op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een schooljaarplan geschreven om de concrete doelstellingen voor dat schooljaar uit te werken. Het schooljaarplan 2022/2023 kunt u ook hieronder lezen. Aan het einde van elk schooljaar wordt een evaluatie gemaakt in het schooljaarverslag. Het schooljaarverslag 2021/2022 kunt u ook hieronder lezen. Heeft u naar aanleiding van ons schoolplan/schooljaarplan/schooljaarverslag vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Download:

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Ons ondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan onze intern begeleider.

Download:
Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023

Andere beleidsstukken

Andere beleidsstukken zijn te vinden op de website van Stichting Keender: www.keender.nl.