De Medezeggenschapsraad (MR) is de brug van ouders naar de directie; de ouders in de MR zitten er als vertegenwoordigers van alle ouders!
De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokken te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en de school. De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit wellicht aankaarten bij de MR.
U mag uw opmerkingen of twijfels bij de MR uitspreken en uw vragen bij hen neerleggen. Voor inhoudelijke vragen, specifiek over uw eigen kind, moet u natuurlijk bij de leerkracht zijn. Mocht u vragen hebben, kunt u een e-mail sturen aan mr@bsbuurse.nl. U kunt ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

Leden

Oudergeleding:
Mevr. M. Busch (voorzitter)
Mevr. M. Kamphuis
Personeelsgeleding:
Mevr. M. ten Heggeler (secretaris)
Mevr. I. Eppink

De vergaderdata van de MR zijn te vinden in de ouderkalender.
Mocht u notulen van de vergaderingen in willen zien, dan kunt u hiervoor een mailtje sturen aan mr@bsbuurse.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 16 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.